Apurahat

Yhdistys jakaa jäsenilleen apurahoja ammatilliseen kehittämiseen ja virkistykseen. 

 

APURAHOJEN SÄÄNNÖT

Savo-Kainuun journalistiyhdistys edistää jäsentensä ammatillista kehittymistä ja keskinäistä yhteydenpitoa, jatkokouluttautumista ja itsensä kehittämistä sekä työssä jaksamista myöntämällä stipendejä yhdistyksen stipendisääntöjen mukaisesti jäsenilleen.

Myönnettäviä stipendejä ovat pieni ja suuri stipendi sekä työssäjaksamisstipendi.

1. Yhdistys voi tukea jäsentensä opintoja, tutkimusta ja teoksen laatimista myöntämällä stipendejä näiden sääntöjen mukaisesti. Apurahan on parannettava hakijan valmiuksia toimia journalistisessa työssä.

2. Stipendien myöntämisestä päättää  hallitus.

3. Pieni stipendi on tarkoitettu sivutoimiseen opiskeluun ja oppimateriaalin hankintaan (esimerkiksi ammattiin liittyvät julkaisut, oppimateriaalit, lehtitilaukset tai kurssimaksut). Stipendin voi saada vain kerran kalenterivuodessa, ja se on korkeintaan 170 euroa. Kuluvan vuoden pienen stipendin haun takaraja on marraskuun viimeinen päivä. Kuluvan vuoden stipendiä voidaan käyttää vain saman vuoden tammi–marraskuussa tehtyihin hankintoihin. Hakemus pienestä stipendistä toimitetaan omalla joko paperisella tai sähköisellä hakemuksella. Tositteet liitetään hakemukseen.

4. Suuri stipendi myönnetään laajempiin opintoihin tai tutkimustyöhön. Stipendeillä voidaan rahoittaa oppimateriaalin hankintoja, opiskelun muita kuluja sekä matka- ja majoituskuluja. Lisäksi säätiön hallitus voi harkintansa mukaan tukea teoksen laatimista, kun kyse on yhdistykseen liittyvästä teoksesta. Hakemuksessa on oltava hankkeen eritelty kustannusarvio, josta ilmenevät opetuksen ja oppimateriaalin kulut, matka-  ja majoituskulut sekä muut kulut sekä aikataulusuunnitelma. Stipendin käytöstä täytyy antaa yhdistyksen hallitukselle selvitys kolme kuukauden kuluessa sen käytöstä.

5. Työssäjaksamisstipendi.

Yhdistys voi myöntää jäsenelleen anomuksesta apurahan työssä jaksamista tukevaan kohteeseen tai yleissivistävään itsensä kehittämiseen. Apurahan suuruus on enintään 990 euroa, ja sen voi saada uudelleen aikaisintaan, kun edellisen työssäjaksamisstipendin käytöstä on kulunut viisi vuotta. Stipendi tulee käyttää kuuden kuukauden kuluessa sen myöntämisestä. Stipendin käytöstä on annettava  hallitukselle kirjallinen selvitys kolmen kuukauden kuluessa sen myöntämisestä.

6. Jos hallitus ei ole saanut määräajassa selvitystä stipendin käytöstä, eikä stipendinsaaja sitä kehotuksesta huolimatta anna, hallitus voi periä stipendin takaisin. Stipendi voidaan periä takaisin myös, jos se on käytetty näiden sääntöjen vastaisesti tai sitä ei ole käytetty lainkaan.