Näin jäsenet vastasivat Julkulan majasta tehtyyn kyselyyn - lue tästä yhteenveto

22.3.2022

Julkulan majan käytöstä tehty kysely julkistettiin vuosikokouksessa 19.3.22. Kyselyn vastauksista ei tullut yksiselitteistä suuntaa sille, miten majan tulevaisuutta pitäisi linjata. Vuosikokous antoikin hallitukselle tehtävästi tutkia vaihtoehtoja ja tehdä niistä laskelmat seuraavaan vuosikokoukseen.

Julkulan mökkikyselyn yhteenveto:
Savo-Kainuun journalistiyhdistyksen vuosikokouksessa 2021 päätettiin, että yhdistyksen Julkulan majan käytöstä järjestetään jäsenkysely. Se toteutettiin sähköpostikyselynä tammikuussa 2022. Kysely lähettiin jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli ajantasainen ja yhdistyksen tiedossa. Kysely lähti yhteensä 193 jäsenelle, joista 38 vastasi siihen. Vastausprosentti oli 19,7 eli jäsenistä noin viidennes otti kantaa asiaan. 

- Vastaajista 35 ilmoitti tietävänsä paikan, kolme ei ollenkaan. 
- Viimeisen viiden vuoden aikana majalla oli vieraillut 19 vastaajaa. Yhtä suuri osa vastaajista ei ollut käyttänyt mökkiä viimeisten vuosien aikana. 

- Vastaajista 21 pitää Julkulan majan ylläpitoa jatkossakin kannatettavana. Yhdeksän puolestaan haluaisi yhdistyksen luopuvan majan ylläpidosta. Kahdeksalla vastaajalla ei ollut vahvaa kantaa asiaan. 

- Omavastuuosuuden olisi valmis maksamaan 25 vastaajaa, 12 olisi sitä vastaan. Pienen omavastuuosuuden olisi valmis maksamaan lähes jokainen mökin jatkoa kannattava jäsen. 

Vastauksista käy ilmi, että mielikuva majasta on hyvä ja selkeä kuopiolaisilla, kun taas muualla asuvista vastaajista suuri osa ei tunne majan käytäntöjä ja pitää toimintaa epämääräisenä. Suurin osa vastaajista ei myöskään koe, että tietoa saisi tarpeeksi ja majan toiminta tuntuu etäiseltä. 

Vastauksissa korostui kuopiolaisten jäsenten halu pitää paikkaa yllä ja heidän joukossaan ovat myös aktiivisimmat käyttäjät. Vastauksissa korostettiin paikan ainutlaatuisuutta ja tärkeyttä yhteisölle. Moni myös kertoi ymmärtävänsä sen, että kauempana asuvien on hankalampi käyttää paikkaa, mutta se ei saa olla syy luopua majasta. 

Majasta luopumista perusteltiin toiminnan ”vanhanaikaisuudella”, epätasa-arvoisuudella kauempana asuvien jäsenten ja Kuopion seudulla asuvien kesken sekä majan ylläpitoon ja korjauksiin menevällä rahamäärällä, joka ei ole suhteessa yhdistyksen muuhun toimintaan. 

Vastauksissa esitettiin muita keinoja jäsenten virkistystoimintaan. Näitä olivat virkistysstipendit, muiden lomanviettopaikkojen tai virkistyspaikkojen kuten kylpylöiden jäsenalennusten tarjoaminen, loma-osakkeet muualla, alueilla sijaitsevien mökkien vuokraustuki, alueellinen toimintatuki jäsenille sekä yhteiset tapahtumat, matkat ja elämyspäivät. Osa vastaajista esitti huolensa siitä, kuka korvaavaa toimintaa sitten järjestäisi, kun talkoohenki ei ole enää voimissaan. Mökin talkoisiin ilmoitti puolestaan olevansa valmis 13 vastaajaa, kun taas 20 ei ole niihin halukas. 

Ne, jotka olivat käyttäneet majaa viimeisten vuosien aikana, pitivät nykyistä varaussysteemiä kankeana ja toivoivat nettipohjaista varausjärjestelmää. Samoin toivottiin majasta tietoa paremmin esille esimerkiksi nettisivuille.  Vastauksissa korostui myös, että paikkaa ei ole aiempina vuosina tehtyjen vierailujen perusteella koettu erityisen siistiksi tai hyvin hoidetuksi, etenkin vessan epäsiisteys ja ympäristön pusikoituminen nousivat esille. 

Vastaajien joukossa oli myös muutamia, jotka olivat vierailleet mökillä kesällä 2021. Avaintenluovutusjärjestelmän hankaluus ja käytännön asiat mökillä kuten vesipumpun toiminta nousivat esiin puutteina. Kehuja sai puolestaan remontoidun saunan houkuttelevuus. Vastaajat, jotka olivat käyneet ensimmäisen kerran mökillä vuonna 2021 ilmoittivat haluavansa käyttää mökkiä jatkossakin. 

Osa ehdotti, että majaa ja siitä tiedottamista tulee kehittää aktiivisemmin, jotta sen käyttöaste ja tunnettavuus nousee. Samoin toivottiin tapahtumia majalle.