Palkka nousee 1.6. Tes-hyväksyttiin valtuustossa

20.2.2020

Palkankorotukset 1.6.2020

 

1.6.2020 korotetaan henkilökohtaisia palkkoja, vähimmäispalkkoja sekä vuorolisiä 1,3 %.

Työsuojeluvaltuutetun korvausta korotetaan 3,3%.

 

Palkankorotukset 1.5.2021

 

1.5.2021 korotetaan henkilökohtaisia palkkoja 1,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella.

Vähimmäispalkkoja ja vuorolisiä korotetaan 2,0 %.

Yrityskohtainen erä 1.5.2021

Erän suuruus on 0,6 % ja se lasketaan työntekijöiden tammikuussa maksettujen henkilökohtaisten palkkojen summasta.

Erän käytöstä ja jakoperusteista neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti kuten aiemminkin.

Mikäli erän käytöstä ei sovita, 0,3 % jaetaan yleiskorotuksena ja työnantaja päättää 0,3 %:n jakamisesta.

Työehtosopimukseen liitetään ohje palkkausjärjestelmän soveltamisesta käytännössä.

Lisäksi liittojen välinen työryhmä selvittää palkkausjärjestelmään ja palkitsemiseen liittyviä käytäntöjä alalla.

 

Tekstimuutokset

 

1.Kiky poistuu

Kikyn 16 vuosityöaikaa pidentävää tuntia poistuvat.

Työehtosopimukseen palaa yksi jouluviikolta annettava vuosityöaikaa lyhentävä vapaapäivä, joka sijoitetaan työvuorolistalle puolen vuoden sisään. Työntekijän aloitteesta jouluvapaa voidaan kuitenkin sopia vaihdettavaksi työpäiväksi, jolloin ko. päivältä maksetaan säännöllisen työajan palkka mahdollisine lisineen.

Työnantaja voi järjestää vuosittain säännöllisen työajan lisäksi 7,5 tuntia työn suorittamisen kannalta tarpeellista koulutusta ja kehittämistä. Tällaiselta koulutusajalta maksetaan yksinkertainen tuntipalkka mahdollisine lisineen.

Em. jouluvapaan vaihtoajalta tai koulutus- tai kehittämistunneilta maksettava lisäpalkka ei sisälly normaaliin kuukausipalkkaan, vaan maksetaan sen lisäksi. Koulutuspäivä voidaan toteuttaa työnantajan päätöksellä, mutta jouluvapaan vaihtaminen edellyttää työntekijän aloitetta ja sopimista.

 

 2.Uusi vuorolisäporras

Klo 06-06.59 alkavilta vuoroilta maksetaan vuorolisä, joka vastaa suuruudeltaan klo 20.01-22 maksettavaa vuorolisää.

 

3.Työaikamuutokset

Muutosten taustalla on pääosin uusi työaikalaki.

Työntekijän sopiessa 10/45 tunnin työajasta, on tasoittumisjakso keskimäärin 37,5 tuntiin on 4 kk (aiemmin 3kk).

Varallaolomääräystä selkiytettiin vastaamaan nykyistä työaikalakia. Ns. kotivarallaolotilanteissa säilyy edelleen yksinkertainen tuntipalkka varallaolokorvauksena.

Vapaapäivänä tehdystä työstä maksetaan viikkoylityökorvaus silloinkin, kun täysi viikkotyöaika ei ole ko. viikolla täyttynyt sairauden, lomautuksen tai esim. koulutukseen osallistumisen vuoksi.

Ylityön enimmäismäärien laskentatapa uudistuu. Kaikki työtunnit lasketaan jatkossa yhteen. Enimmäistyöaika on säännöllinen työaika ja ylityötunnit yhteen laskettuna 12 kuukauden jaksolla keskimäärin 48 tuntia viikossa.

 

4.Jaksotyö

Työaikalaki on mahdollistanut 1.1.2020 alkaen työn järjestämisen jaksotyöksi myös lehdistön työpaikoilla. Jaksotyö on työaikamuoto, jossa työaika tasoittuu 2 tai 3 viikon jaksolla (tai 2x2 tai 2x3 viikon jaksolla), mutta johon ei liity juurikaan lakisääteisiä rajoituksia työajan sijoittamiselle jakson sisällä.

Uudessa työehtosopimuksessa on määritelty jaksotyön käyttö mahdolliseksi silloin, kun se reaaliaikaisen uutisten välittämisen vuoksi on tarpeellista. Tämä tarkoittaa rajattua joukkoa koko lehdistöstä, ja lähinnä sellaisia tehtäviä, joissa jo nykyisinkin noudatetaan tavanomaisesta poikkeava työaikoja. Työehtosopimuksen jaksotyömääräyksen mukaan työvuoron pituus voi olla enintään 10 tuntia, ja vapaapäiviä pitää kullekin kahden viikon jaksolle sisältyä 4 ja kolmen viikon jaksolle 6. Jaksotyöaikaan liittyvistä pelisäännöistä voidaan kuitenkin sopia luottamusmiehen kanssa laista ja työehtosopimuksesta poiketen. Sopimista rajoittavat kuitenkin työaikalain pakottavat säännökset.

Koska jaksotyö on uusi työaikamuoto, on sen käyttöön ottamisesta neuvoteltava luottamusmiehen kanssa kuten aina muutoinkin työaikajärjestelmää muutettaessa.

 

5.Luottamusmiehen matkat

Työehtosopimuksessa ei ole aiemmin ollut määräystä luottamusmiestehtävien hoitamisen aiheuttamien matkojen korvaamisesta. Jatkossa työehtosopimus velvoittaa työnantajan korvaamaan sovitut matkat kuten muut työmatkat, tai sopimaan muunlaisesta korvauksesta. Koulutuksiin ja liiton tilaisuuksiin liittyvät matkakäytännöt säilyvät ennallaan.

 

6.Työsuojelu

Työsuojelun yhteistoiminnassa on käsiteltävä kriisitilanteisiin, mm. järkyttäviin uutisointitilanteisiin ja häirintätapauksiin liittyvät ohjeet ja tukitoimet.

 

7.Tuntipalkkaisen lomapalkan laskenta

Työntekijälle, joka on ollut alalla yli 10 vuotta, mutta joka työskentelee niin harvoina päivinä, että työstä ei vuosilomalain mukaan kerry lomaa vaan ainoastaan lomakorvausta, maksetaan lomakorvaus jatkossa työehtosopimuksen alalla oloperusteen mukaisesti niin, että hänellä on jatkossa oikeus 6 viikkoa vastaavaan vuosilomakorvaukseen.

 

8.Tutustu työelämään ja tienaa

Koululaisten työelämään tutustumista koskeva sopimus uudistetaan kesäkausille 2020-2021.

 

9.Muuta

Työehtosopimuksessa määräajan ollut toisinsopimismahdollisuus työnantajan takaisinottovelvoitteesta poistuu. Määräys työntekijän oikeudesta säästää vuosittain viikko lomarahaa myöhemmin viiden viikon jaksona pidettäväksi kouluttautumisvapaaksi siirretään TAKO-sopimuksesta lomarahan vaihtamista koskevaan kohtaan.